Desde 1963, cada ano celébrase o 17 de maio o Día das Letras Galegas. Escolleuse esa data porque nela foi cando se celebrou o centenario da publicación de Cantares Galegos de Rosalía que segundo os membros da Real Academia Galega era a primeira obra maestra coa que contou o galego.

Desde esa data, o día 17 de maio, celébrase na Comunidade de Galiza o día das Letras Galegas. Cada ano dedícase a un escritor que "favorecera" o crecemento do idioma galego.  Para saber máis...

Os autores que figuran abaixo son aos que se lle dedicou o Día das Letras Galegas desde 1963.


Autores homenaxeados nas Letras Galegas:

 

Preme aquí para saber máis

1963 Rosalía de Castro
1964 Castelao
1965 Eduardo Pondal
1966 Francisco Añon Paz
1967 Manuel Curros Enríquez
1968 F. López Cuevillas
1969 Antonio Noriega Varela
1970 M. Valladares Núñez
1971 Gonzalo López Abente
1972 Valentín Lamas Carvajal
1973 Manuel Lago González
1974 X. V. Viqueira Cortón
1975 X. Manuel Pintos Villar
1976 Ramón Cabanillas
1977 Antón Vilar Ponte
1978 Antonio López Ferreiro
1979 Manuel Antonio
1980 Alfonso X, O Sabio
1981 Vicente Risco
1982 Luis Amado Carballo
1983 Manuel Leiras Pulpeiro
1984 A. Cotarelo Valledor
1985 Antón Losada Diéguez
1986 Aqullino Iglesia Alvariño
1987 Francisca H. Garrido
1988 Ramón Otero Pedrayo
1989 Celso Emilio Ferreiro
1990 Luís Pimentel
1991 Álvaro Cunqueiro
1992 Fermín Bouza-Brey
1993 Eduardo Blanco-Amor
1994 Luís Seoane
1995 Rafael Dieste
1996 Xesús Ferro Couselo
1997 Anxel Fole
1998 Martin Codax, Johan de Cangas e Meendinho
1999 Roberto Blanco Torres
2000 Manuel Murguía
2001 Eladio Rodríguez
2002 Frei Matín Sarmiento
2003 Antón Avilés Taramancos
2004 Xaquín Lorenzo Fernández
2005 Xesús Varela Vázquez
2006 Manuel Lugrís
2007 María Mariño Carou
2008 Xosé María Álvarez Blázquez
2009 Ramón Piñeiro
2010 Uxío Novoneyra